MODA     11.11.2017.

Evo kako je bilo u backstage-u na otvaranju XXII „Plantaže Montenegro Fashion Week“-a

„Vlado Beauty Bar“ sa no­vim, usa­vr­še­nim kon­cep­tom pri­stu­pa lje­po­ti, iz­u­zet­nim ni­zom ser­vi­sa za kli­jen­te iz Glav­nog gra­da Cr­ne Go­re, i šire. Rad na kru­ze­ri­ma do­nio je Vladu Joksimoviću, vlasniku, is­ku­stvo ko­je on „pre­ta­če” u svom ba­ru lje­po­te: „Svoj rad na kru­ze­ri­ma ši­rom svi­je­ta če­ti­ri go­di­ne, smatram naj­bo­ljim is­ku­stvom u mo­jim dva­de­se­tim go­di­na­ma. Tri­na­est bro­do­va ka­sni­je, spa bi­znis me po­veo u Sje­ver­nu Ameriku, gdje sam pro­veo če­ti­ri go­di­ne, usa­vr­ša­va­ju­ći se u spa me­nadž­men­tu. Ne­ko­li­ko go­di­na ka­sni­je, od­lu­čio sam da osnu­jem sop­stve­ni biznis. Ta­ko je na­stao brend pod ime­nom Vlado Ha­ir De­sign u Por­to Mon­te­ne­gru“ – re­kao nam je Vlado. Glav­ni cilj ti­ma Vla­do Be­a­uty Bar-a je da in­du­stri­ju lje­po­te po­dig­nu na pot­pu­no no­vi ni­vo, da bu­du si­gur­ni da ima­ju naj­bo­lji, iz­u­zet­no edu­ko­van tim, struč­ne kon­sul­tan­te iz in­du­stri­je lje­po­te, a da svi za­jed­no pri­mje­nju­ju naj­no­vi­je stan­dar­de edu­ka­ci­je i zna­nja. Ovog puta, tim je bio na nivou zadatka, pa je tokom priprema za otvaranje XXII „Plantaže Montenegro Fashion Week“-a, bilo interesantno, a manekenke su bile prepuštene timu stručnjaka, koji je u dogovoru sa dizajnerima, odradio odličan posao kada je šminka i haistyling u pitanju.

Fotografija: „Photography by Jovana & Đorđe“

Ukoliko ne želiš da propustiš novosti, prijavi se na naš newsletter!
PROČITAJ JOŠ